Media Suite Logo
AboutMedia Suite ↗︎Twitter ↗︎

Data Stories

Stories from Dutch multimedia archives, powered by the Media Suite
read more

Onderwerpen

De genummerde onderwerpen zijn gebaseerd op de stellingen van het Kieskompas voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Om het aantal onderwerpen te beperken en overlap te voorkomen zijn sommige onderwerpen samengevoegd. De niet-genummerde onderwerpen zijn toegevoegd op basis van verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.

 1. Ontwikkelingssamenwerking:

ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingshulp, derde wereld,derdewereldlanden, ontwikkelingslanden, armere landen, arme landen

2.,3. EU/buitenland:

europese unie,lidmaatschap, eu , eu-, europa, lidstaten,soevereiniteit, europese, europees, soevereiniteit,brexit, nexit, israel, palestina, midden oosten, midden-oosten, eu-begroting, eu-, buitenland, de euro, solidariteit

 1. Defensie:

defensie, verdedig, landsverdediging, nato , navo , militair, leger, gewapend, missie, vrede, MIVD

 1. Kunst en cultuur:

kunst,cultuur, beschaving, civilisatie, cultureel, culturele, artistiek, opera, film, theater, muziek, klassiek, toneel, bioscoop, museum, tentoonstelling, expositie, cabaret, concert, festival, ballet, dance, fanfare, carnaval

 1. slavernijverleden:

excuses, verontschuldiging, slavernij, kolonisatie, koloniaal, koloniale

 1. Diversiteit:

zwarte piet,pietendiscussie,sinterklaas, kinderfeest, regenboogpiet, kaaspiet, stroopwafelpiet, racistisch, racisme, inclusiviteit,inclusieve, discriminatie, gediscrimineerd, diversiteit, identiteit, etnisch, discrimineren, westers, gender, schoorsteenpiet, regenboogpiet, kaaspiet, stroopwafelpiet, quotum, quota, afkomst, tradities, nationaliteit, vrouwenrecht

 1. Abortus/ethische kwesties:

abortus,zwangerschapsbeëindiging, zelfbeschikking, euthanasie, zwangerschapsonderbreking, vrouwenrecht, levensbeëindiging, baas in eigen buik, voltooid leven, ongeboren kind

 1. Drugsbeleid:

wietteelt,marihuana, wiet, softdrug, drugs, legaal, wettelijk, legalisering, drugsbeleid, gedogen, gedoogbeleid, hasj, xtc, ecstas, extas, lachgas

10., 12. Migratie:

inkomeling, inwijkeling, asielzoeker, allochtoon, allochtone, vluchteling, migratie, nieuwkomers, immigratie, remigratie, integratie, asiel, opvang, verblijfsvergunning, gelukzoekers, IND, grensbewaking, kinderpardon, vluchtelingen, migrant, asielzoekerscentrum, azc, herkomst, open grenzen, grenzen open

 1. Islam:

islam,allah, koran, moslim, bedreiging, gevaar, sharia, normen en waarden, haatimam, moskee, oproep tot gebed, gebedsoproep, fundamentalist, salafist, afvallige

 1. Justitie:

rechters,rechtspraak, jurisdictie, gevangenisstraf, celstraf, vrijheidsstraf, gevangenisstraf,detentie, hechtenis, taakstraf, misdaad, het hof, werkstraf, tbs, terbeschikkingstelling, jurisdictie, rechtbank, gerechtshof, vrijheidsberoving, justitie, misdadiger, crimineel, criminele, overtreding, resocialis, reclassering, recidiv, rechtsstaat

 1. Veiligheid:

privacy,persoonlijke levenssfeer, privésfeer, veiligheid, terrorisme, politieagent, politie , security, beveiliging, cyber-aanvallen, aivd , bodycam, security, internetveiligheid, veiligheidsdienst

 1. Pensioenen:

AOW, oudedagvoorziening, pensionering, uittreding, uittreden, uittreed, 65 is 65, 65 blijft 65, gepensioneerden, pensioen

 1. Belastingen:

belasting, vliegtaks, suikertaks, prins bernard taks, kopvoddentaks, accijns, btw,fiscus, fiscaal, fiscale, heffing, rijksten, welvarenden,welgestelden, hoogste inkomens, hogere inkomens, belastingdienst,bijtelling, schatkist, staatskas, lastenverlichting, box, toeslag, welvarenden, welgestelden, topinkomens, veelverdieners

17., 18. Armoedebestrijding:

bijstandsuitkering, de bijstand, sociale verzekering, tegemoetkoming, vervangingsinkomen, werkloosheidsuitkering, volksverzekerin, bijstandsgerechtigd, minimumloon, basisinkomen, minimuminkomen, minima, armoede

 1. Acceptatieplicht:

acceptatieplicht, geloofsovertuiging, godsdienst, religie, artikel 23,vrijheid van onderwijs, wereldbeschouwing, godsdienstvrijheid, seculier onderwijs, onderwijsvrijheid, bijzonder onderwijs, openbaar onderwijs

 1. Onderwijs:

lerarensalaris,salaris van leraren, salaris voor leraren, educatie, basisonderwijs, scholier, basisschool, basisscholen, leerkracht, leerling, klaslokaa, lerarenopleiding

21., 29. Zorg:

eigen risico,zorgkosten,mantelzorg, ggz, ggd, verzorgende, verpleegkundige, verzorgingshui, zorgverzekeraar, zorgverzekering, zorgpremie, gezondheidzorg, verpleeghui, ouderenzorg, preventieve zorg, volksziekten, patiënt, medisch, specialist

 1. Infrastructuur:

wegennet,autoweg, b-weg, provinciale weg, rijbaan,rijweg,verkeersweg, snelweg, openbaar vervoer, ov ,trein, bus , tram, metro, verkeersader, fietspad, voetganger, transport, vervoer, infrastructuur, mobiliteit, bereikbaarheid, halte, station

 1. Landbouw:

stikstof, ammoniak, broeikasgas, visserij, veestapel, landbouw, boer, veehouder, co2, koeien, kippen, varkens, agrarisch, uitstoot

24., 25., 26. Klimaat en energie:

klimaatcrisis,klimaatverandering, klimaatgekkies, klimaatgekte,opwarming van de aarde,klimaatwetgeving, klimaatbeleid, klimaatmaatregelen, klimaatneutraal, milieu, duurzame, kerncentrale,atoomcentrale, kernenergiecentrale, windturbine, reactorcentrale, kernenergie, fossile, biomassa, klimaat, klimaatneutraal, windenergie, Parijsakkoord, akkoord van Parijs, natuurgebied, natuurbescherming, ontbossing, aarde , leefomgeving,aardgas, grondstoffen, energiebesparing, windmolen, energietransitie, klimaatverkiezing, kernafval, nucleaire energie, zonne-energie, zonnepane, warmtepomp, klimaatonzin, vleesbelasting, vleestaks, groene energie, biomassa, biobrandstof, energiecentrale, fossiele, reactor

27., 38. Huisvesting:

appartement, behuizing, domicilie, flat,huis, huizen, woongelegenheid, woonhuis,woonvormen,woonruimte, wooning, etagewoning, huur, volkshuisvesting, verhuur,huisjesmelker,onderdak, hypotheek,hypotheken

 1. Coronacrises:

vaccin,inenting, corona, covid, pandemie, antivax, maatregel, wappie, steunpakket, NOW-regeling, testevenement, mondkapje, mond kapje, anderhalve meter, anderhalvemete, nieuwe normaal, oude normaal, handen wassen, desinfect, avondklok, avond klok, lockdown, kwetsbare groepen, gezondheidsriscio, besmetting, de r , ziekenhuisopname, ziekenhuiscapacitieit, ic-capaciteit, ic-opname, druk op de zorg,fieldlab,sneltest,quarantaine,britse variant,zuid-afrikaanse variant,zuidafrikaanse variant,brazilliaanse variant

Overheid/democratie:

bestuurlijke vernieuwing,politiek,overheid,democratis,partijkartel,referend,parlement,elite,corrupt,politici,ministeries,monarch, constitutie, constitutioneel, machthebbers, gekozen burgemeester, gemeenten, provincies

Wetenschap:

innovatie,wetenschappelijk,academisch,universitair,kenniseconomie

Dierenwelzijn:

dierenwelzijn,dierenmishandeling,dierenbescherming,dierenrechten,bio-industrie,megastallen,plofkip

Economie:

koopkracht,vrije markt,de markt,donuteconomie,ondernemer,winstbelasting,omzetbelasting,welvaart,banken,economisch,begrotingsschuld,begrotingstekort, mkb, rijksbegroting, BBP, BNP, wegbezuinig, kapotbezuinig, internationale handel, marktwerking, dividend , aandeelhouder, economie, onderneming, financiële sector, inflatie, recessie

Ardbeidsmarkt:

inkomenskloof,inkomensongelijkheid, werk,arbeidsmarkt,arbeidsvoorwaarde,zzp,werkgever,werknemer,tweeverdiener,eenverdiener,gezinsinkomen,salariskloof, uitbuiting, free-lance, flexwerker, freelance, vakbond, vast contract, vaste contracten, vaste aanstelling, ontslagvergoeding, ww , ww-, werkloosheidsuitkering, flexibilisering, tijdelijke contract, tijdelijke aanstelling, flexcontract